Liepājas draudze
Septītās dienas Adventistu Baznīca

Bīskapa apsveikums

Lasām pravieša Jesajas grāmatā:
“Taču Viņš nesa mūsu sērgas un ciešanas, un mūsu sāpes Viņš bija uzkrāvis sev, kurpretī mēs Viņu uzskatījām sodītu, Dieva satriektu un nomocītu. Viņš bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ un mūsu grēku dēļ satriekts. Mūsu sods bija uzlikts Viņam mums par atpestīšanu, ar Viņa brūcēm mēs esam dziedināti. Mēs visi maldījāmies kā avis, ikviens raudzījās tikai uz savu ceļu, bet tas Kungs uzkrāva visus mūsu grēkus Viņam.”
Šī žēlastība, kurā esam pestīti, atnes apbrīnojamu mieru: Ar Viņa brūcēm mēs esam dziedināti. Un kā apustulis Pāvils to atklāj vēstulē Korintas ticīgajiem:
“Tādēļ, ja kas ir Kristū, tas ir jauns radījums; kas bijis, ir pagājis, redzi, viss ir tapis jauns.” (2.Kor 5:17)
Mūsu pestīšana ir piepildīta, jo mirstot pie krusta Golgāta, Kristus paziņoja: “Viss piepildīts!” (Jāņa 19:30 )
Lai priecīgi šie svētki un Dieva žēlastība un miers ar katru no Jums!
Novēlu ticības piedzīvojumiem bagātu Jauno Gadu!
Viesturs Reķis,
Latvijas Draudžu Savienības bīskaps

Ieraksti komentāru

Ziņu arhīvs